Úvod

Simulační manažerské hry představují jednu z nejvýznamnějších tzv. aktivních metod výuky (mezi další patří např. případové studie). Jejich typickým rysem je týmový charakter těchto her. Hráči jsou rozděleni do jednotlivých týmů - fiktivních podniků. V rámci těchto týmů vystupují v určitých rolích. Právě nutnost vystupovat v rámci hry v těchto rolích zprostředkovává studentům řadu zkušeností a umožňuje prakticky aplikovat teoretické znalosti. Zároveň studenty nutí k aktivnímu přístupu ke všem řešeným problémům.

Z týmového charakteru manažerských her vyplývá důraz na vzájemnou interakci. Ta má na jedné straně podobu aktivní spolupráce členů týmu na přípravě variant strategií a na přijímání rozhodnutí, na druhé straně jde pak o interakci navenek, která má podobu vztahů mezi týmy samotnými. Simulační manažerské hry tak umožňují získat důležité zkušenosti a dovednosti z oblasti komunikace a práce v týmu, to vše v prostředí kooperace a konkurence.

Posledním důležitým rysem manažerských her je jejich etapový charakter. Každá sehrávka hry je rozdělena na několik etap reprezentujících určité časové období (v naší hře jeden rok). To dává účastníkům hry možnost zpětné vazby. Rozhodnutí pro další etapu totiž následuje až po zveřejnění výsledků dosažených v předchozí etapě. Týmy tak mohou na základě analýz těchto výsledků korigovat své strategie pro budoucí období.

Průběh manažerské hry lze rozdělit do tří fází:
Během přípravné fáze se účastníci důkladně seznamují s pravidly hry a institucionálním prostředím, ve kterém bude hra probíhat. Případné nejasnosti se odstraňují v průběhu diskuse s lektorem hry. Součástí přípravné fáze je i ustavení jednotlivých subjektů hry (týmů). Probíhá organizační a personální příprava v rámci jednotlivých týmů tak, aby na začátku vlastní sehrávky byly přesně vyjasněny kompetence a odpovědnost jednotlivých osob, resp. funkcí.

Sehrávka hry je rozdělena do určitého počtu etap (kol hry). Každé kolo zahrnuje analýzu předchozích období, přípravu různých variant strategií a následné rozhodnutí a realizaci jednotlivých strategií. Výsledky jednotlivých podniků na trhu simulovaném počítačem jsou pak podkladem pro novou analýzu v rámci dalšího kola.

Ve fázi hodnocení je posuzována úspěšnost jak jednotlivých skupin, tak i každého účastníka hry jako jednotlivce. Cílem jednotlivých hrajících osob je dosažení co nejvyššího příjmu za dané období, a to ze závislé činnosti, z vkladů a z cenných papírů.

Závěrečná fáze hodnocení dává také možnost prezentovat a srovnat strategie jednotlivých týmů ve světle dosažených výsledků. Jednotlivé strategie jsou okomentovány a zdůvodněny vedoucími jednotlivých týmů.

Konkrétní aplikací těchto obecných zásad vznikla i simulační manažerská hra, jejíž parametry a přesná pravidla jsou popsány v následujících kapitolách.

Soutěž probíhá ve dvou rovinách. V první rovině lze za hrající subjekty považovat především skupiny osob - týmy - představující výrobní podniky a banky. Ve druhé rovině jsou to všechny fyzické osoby, které se hry účastní. Platí tedy, že každý účastník hry soutěží jako jednotlivec a zároveň též jako člen kolektivu. Specifické postavení nesoutěžního subjektu zaujímá burza cenných papírů, jejíž činnost je organizována lektory hry.

Základními subjekty hry jsou výrobní podniky, automobilky produkující osobní automobily. Tyto subjekty mezi sebou soutěží na trhu výrobků. Podnik je v rámci hry reprezentován seminární skupinou o počtu okolo 20 osob představující vrcholový management firmy (generálního ředitele, odborné ředitele, resp. další vedoucí a odborné pracovníky).

Banky soutěží na finančním a kapitálovém trhu. Poskytují úvěry a další služby podnikům a fyzickým osobám. Bankovní služby jsou poskytovány na smluvní bázi.

Burza cenných papírů, jejíž činnost v rámci hry zabezpečuje lektor, umožňuje obchodování s cennými papíry - akciemi výrobních podniků.

V rámci hry je tedy realizován trh výrobků, finanční a kapitálový trh. Aktivními účastníky trhu výrobků jsou pouze výrobní podniky. Jejich zákazníci a obchodní partneři ve hře nevystupují. Trh výrobků je simulován na počítači.

Finanční trh probíhá formou poskytování a přijímání úvěrů. Jeho účastníky jsou zejména podniky a banky. Kapitálový trh probíhá cestou prodeje a nákupu cenných papírů. Kapitálového trhu se mohou účastnit všechny subjekty hry.

Výchozí podmínky všech výrobních podniků jsou stejné. Rovněž tak jsou stejné výchozí podmínky všech bank. Rovnocenné jsou i výchozí podmínky ostatních subjektů hry.

Přihlásit sePřihlásit se OdkazyOdkazy
AktualityAktuality
19. 12. 2023
Aktuální ročník Manahry skončil
14. 12. 2023
Přidány výsledky 50.kola burzy
14. 12. 2023
Zveřejněny výkazy bank za 7.kolo hry a rozhodnutí lektora č.23 pro banky
13. 12. 2023
Zveřejněny aktualizované výsledky trhu aut za 7.kolo hry a rozhodnutí č.22 pro podniky
13. 12. 2023
Zveřejněny výkazy výrobních podniků za 7. kolo hry.
KontaktyKontakty